От дома до избирателната урна. Как законодателят е решил затрудненията ни с достъпа до секцията и акта на гласуване.

Александър Велков

В настоящият текст ще се спрем накратко върху улесненията, предвидени от българското законодателство за гласуване на хора с увреждания, съвсем естествено акцентирайки върху упражняването на вота на гласоподаватели със зрителни такива. Тази информация, освен в нормативните актове, може да се намери в доста добре синтезиран вид и в страницата на Централната избирателна комисия.

 

Гласуване в подходяща за лицето с увреждания секция Гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да гласуват и в избрана от тях подходяща секция.

Гласоподавателят се допуска до гласуване след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място Ако, да речем, сте от Благоевград и случайно или не се окажете в София по време на изборите бихте могли да гласувате в избрана от Вас секция, да речем в Дружба, ако приятелят, при който сте на гости живее там.

Гласуване в специална секция на партера/първия етаж Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, една от секциите на първия етаж (партер), е определена за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Тя е означена с табела и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табелата и други обозначителни знаци се поставят и на входа на сградата, така че да насочват гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението към избирателната секция.

Гласоподавателят се допуска до гласуване след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място Ако сте незрящ и сте достигнали сам до сградата, където се извършва процеса най-удобно би било да гласувате в най-близката и достъпна секция. Какво  се има предвид? Възможно е на входа веднага да се намери човек – полицай или друго служебно лице, което да ви придружи. Ако секцията по местожителство  е доста далече от входа, има опашка, гласуването   се проточи поради друга причина  и пр. Не е сигурно, че ще се намери  придружител, който да ви изведе от сградата. Затова, най-подходящо би било да се спрете на секция до входа или ако има разкрита – специализирана такава. При условие, че сте придружаван/а от близък човек и нямате проблем с опорно-двигателния апарат упражняването на вота по този начин едва ли е необходимо. Най-малкото защото в секцията по местоживеене ще ви намерят в списъка и няма да се налага да подавате допълнителни декларации.

Гласуване с подвижна избирателна урна

Кой има право да гласува с подвижна избирателна урна?

 

Право да гласуват с подвижна избирателна урна имат гласоподавателите с трайни

увреждания, които са от такъв характер, че да не им позволяват да упражнят

избирателното си право в изборно помещение. Законът изисква уврежданията да са

удостоверени с документ на ТЕЛК/НЕЛК. 

Важно! С подвижна избирателна урна може да гласува само този член на семейството, който е подал заявление в срок и е вписан в Списъка за гласуване с подвижна избирателна урна. 

Как да се упражни правото за гласуване с подвижна избирателна урна?

Има определени, за конкретните избори срокове, в които трябва да се подаде заявление по образец до общинската администрация по постоянен адрес - отразения в личната карта.

Когато желаете да гласувате с подвижна избирателна урна по настоящия си адрес е необходимо преди да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна урна да сте подали заявление за гласуване по настоящ адрес преди оповестения срок. В този случай заявлението за гласуване с подвижна избирателна урна се подава до общинската администрация по настоящ адрес.

В деня на гласуването 

В деня на вота членове на подвижната секционна избирателна комисия ще посетят дома на гласоподавателите, заявили че ще гласуват с подвижна избирателна урна.

Гласоподавателят получава бюлетина и празен плик, след което той се оставя сам в стаята. Тогава гласоподавателят отбелязва своя вот

  в квадратчето с избрания отговор;

  поставя бюлетината в плика;

  затваря го добре, излиза от кабината и пуска плика в урната;

 

подписва се срещу името си в избирателния списък, след което получава обратно документа си за самоличност. 

След това гласоподавателят дава знак, че е готов, членовете на комисията влизат, Гласоподавателят пуска плика в урната, подписва се в списъка и получава обратно документа си за самоличност.

Трябва дебело да се подчертае, че този тип гласуване се извършва в дома на гласоподавателя. Въпреки, че за доста от живеещите в нашите комплекси би било по-удобно вота да бъде упражнен в клубовете, рехцентровете, предприятията или други подходящи сгради и помещения. Това не е предвидено в закона и ако от комплекса Х 10 незрящи подадат заявления те ще бъдат посетени поотделно.

Гласуването с подвижна секция е подходящо за незрящи при много специфични условия. Формулировката „трайни увреждания, които да не им позволяват да посетят избирателната секция” сякаш важи  едва ли не за хора на легло. Повечето незрящи нямат проблем с физическото придвижване. По-честия случай е липсата на придружител, който да ги заведе до секцията. Тоест в единия случай трайното им увреждане може да е проблем, а в другия – да не е. Въпреки несъвършенството на някои от формулировките трудно е да си представим администрация, колкото и критично отношение да имаме към нея, която да отклони желанието ни да гласуваме заради една запетая.

При всички случаи, способен да достигнете до секцията или не, ако сте подал/а такова заявление ще трябва да помислите и за акта на самия вот. Ако имате доверие на комшиите може да ги ангажирате да ви съдействат за 5 минути при попълване на бюлетината.

Не би било лошо да се улесни и онлайн опцията за подаване на заявки. Ясно е, че гласуването не е равносилно на онлайн пазаруването и въпреки това изискването на електронен подпис за подаване на едно обикновено заявление е малко пресилено. Сякаш един формуляр и  приложени снимки на ТЕЛК решението и личната карта биха били съвсем достатъчни.

Гласуване с придружител

Когато гласоподавателят е с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията, въз основа на документ на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващ увреждането, може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от гласоподавателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Копие от документа на ТЕЛК (НЕЛК) се прилага към допълнителния избирателен списък и е неразделна част от него. 

Когато гласоподавателят не разполага с документ на ТЕЛК (НЕЛК), по изключение с решение на комисията може да бъде допуснат да гласува с придружител.

Като че ли, посоченото тук за изключение, май вече се е превърнало в правило. Тоест, когато увреждането е видимо, от комисията не се задълбочават кой знае колко. Това не означава, че не трябва да си носите ТЕЛК-а и да го предоставите при поискване. Нерядко се случва един зрящ човек да води повече от двама незрящи. Очевидно, за да се избегнат злоупотреби, в нормативната ни уредба е заложено ограничението, че един и същ човек не може да влезе в тъмната стаичка и да помогне на повече от двама незрящи с попълването. 

Мерки, позволяващи на хората с увреждания да се придвижват и гласуват 

Районните избирателни комисии оповестяват по подходящ начин чрез средствата за масова информация: 

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението; 

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден; 

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките. 

Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на гласоподаватели  с увреждания до сградите, в които се намират секциите за гласуване;

Съвсем възможно е, и е правено преди, за специфични райони, каквито са комплексите на слепите да се договори специализиран транспорт за деня на изборите. На определен интервал от време гласоподавателите се извозват до секциите, след което съотв. Биват откарвани обратно. Осигуряването на такъв транспорт, в мнозинството от случаите се договаря от местните председатели на организациите за незрящи, най-често от Съюза на слепите.