С П О Р Т Е Н К Л У Б „ У С П Е Х – С О Ф И Я “ П О К А Н А

Управителният съвет на СК „Успех – София“ уведомява своите членове, че

Отчетното общо събрание за 2015 г. ще се проведе на 25 февруари 2017 г., събота от 10.00 ч. в залата на клуба на РСО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа“ № 138, София 1360, при следният дневен ред :

  1. Отчетен доклад за дейността на СК през 2016 г.;

2.       Отчитане на финансовото състояние и направените разходи;

3.       Приемане на Програма за дейността през 2017 г.;

  1. Разисквания относно дейността на СК през 2017 г. и перспективите за в бъдеще..

При липса на кворум от 50% от членовете на СК плюс 1 в 10.00 ч., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 11.00 ч. на същата дата и същото място!

Присъствието и участието на членуващите в клуба ще бъде предпоставка за реален и обективен анализ на дейността на СК и вземане на верни решения за бъдещата дейност на СК!

 

23.01.2016 Г.

София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК „Успех – София“ :

 

                                                                                                             /Ив.Бакърджиев/