Нови формуляри за помощите по чл. 52.

  В РСО София вече са налични новите образци от молбата-декларация и служебната бележка за помощите по чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. . За повече информация членовете на ССБ могат да се обръщат към председателите на ТСО. В секцията „Помощи и дарения” също е описана процедурата за подаване на молби и получаване на средствата за придружител. 

  Формулярите можете да изтеглите и по-долу.