Незрящите актьори - вече с диплома в джоба

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ  ПРЕДОСТАВЯ ОБРАЗОВАТЕЛНА И ТВОРЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

Департамент „Театър“ на Нов български университет обявява прием на студенти с трайни физически, слухово-говорни и зрителни увреждания в образователна степен „бакалавър“, като адаптира програмата си към техните потребности. 

В програмата успешно се обучават студенти в неравностойно положение и това ни дава увереност, че ползотворният ни опит с тях може да се превърне в трайна образователна платформа. 

В рамките на четирите години студентите ще имат възможност да развиват и надграждат познанията си в областта на сценичното изкуство, като участват в създаването на интегрирани представления с цел промяна на стереотипите и статуквото.

Обучението на студенти с различни физически затруднения в специалностите от програма „Театър“ предоставя възможност за професионална реализация чрез последващо образованието им създаване на любителски театрални трупи за деца и/или възрастни, в рамките на различните целеви групи. 

НБУ предоставя възможност не само за образователно, но и за творческо развитие на хора с различни физически затруднения. Мисията на НБУ е да споделя и провежда непопулярни политики в образованието, които развиват общоевропейските ценности и обществената толерантност към тях, като част от тази прекрасна мисия е пълноценното и ефективно участие и включване в обществото на хората с увреждания.

От 2011 г. Университетски театър на Нов български университет инициира и реализира програма „Открий театъра - вход достъпен за хора с различни възможности“. Чрез включването на хора с трайни физически увреждания в различни форми на сценичните изкуства програмата работи в две основни направления:

- обществена и социална интеграция на хора с увреждания и промяна на стереотипите;

- осигурява равноправни условия за творчество на артисти - хора с трайни физически увреждания. 

В резултат на тази си дейност УТ на НБУ разкри 4 щатни бройки за актьори (хора с увреждания), финансирани от МТСП, програма „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания“.
НБУ е поставил пред себе си сериозната цел не само да предостави образователна и творческа възможност на хората с различни физически затруднения, но и дълбоко и трайно да подпомогне промяната в обществената нагласа и подходи спрямо хората с увреждания.

 

За контакт и повече информация:
Кристиана Бояджиева - 0885 088 787
e-mail: k_boiadjieva@abv.bg