СКИ Пираните: Покана за Общо годишно отчетно събрание– 08.04.2017 г.

 

 

 

УС на „Спортен Клуб за Интеграция- Пираните” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл 13 т. 1 от Устава, свиква Общо годишно-отчетно събрание, което ще се състои на 08.04.2017г. от 10.00 ч. в клуба на ул.„Нишка” блок №64 София 1309, ЖК „Илинден”

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2016г. 2. Протокол от проверка на КС. 3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2017г. 4. Изказвания.

 

06.03.2017г. От УС на СКИ „Пираните” София

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------