Банка ДСК запазва преференциите си за хора с увреждания

В писмо до ръководството на Съюза на слепите от банка ДСК потвърждават запазването на преференциалните цени за част от услугите си за хора с увреждания.

  „Въпреки, че не съществува законова разпоредба, задължаваща частно правните субекти и по-конкретно банките в страната да възприемат облекчен подход за клиенти с намалена работоспособност или степен на увреждане, Банка ДСК ЕАД винаги е прилагала такава политика в обслужването на граждани в неравностойно положение, след като бъдат представени необходимите удостоверителни документи.

 

” се посочва в писмото от 5 януари т. г. „Специалните ценови условия, предоставяни на клиенти с намалена работоспособност или степен на увреждане останаха за дълъг период непроменени, докато за останалите наши клиенти ценовите условия бяха актуализирани периодично, за да отразят промените на пазарната среда и увеличените разходи, свързани с постоянното подобряване на нашето обслужване и на сигурността на операциите в съответствие с наложените европейски стандарти и най-добри практики в банковата система.

Променените пазарни условия наложиха актуализиране на цените на банковите услуги по отношение на всички клиенти. И все пак, ние запазихме специалните условия за клиенти в неравностойно положение по основните банкови услуги, с които биха могли да удовлетворяват своите ежедневни потребности:

      Услуга      Такса

I.    Откриване на стандартна разплащателна сметка   0,00 лв.

2.    Поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка - месечна такса      1,50 лв.

3.    Теглене на пари в наличност в България от ATM на Банка ДСК 0,00 лв.

4.    Плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. - по съгласие за директен дебит    0,20 лв.

5.    Плащане на комунални услуги чрез електронни канали   0,00 лв.

6.    Всички SMS съобщения, заявени от клиента 0,00 лв.

Посочените условия са валидни само по една стандартна разплащателна сметка в лева, към която има издадена дебитна карта.”

  „Политиката на Банка ДСК” се посочва в края на писмото „ е ориентирана еднакво към хората в неравностойно положение, независимо от спецификите на техните заболявания като се стреми да отговори на техните потребности без да прави разлика между клиентите, а се ръководи само от тяхната необходимост от подкрепа.”