Дават 1 млн. лв. за тестовете на чиновниците

Тихомира Михайлова

Преди няколко години властта въведе централизирани тестове за бъдещите 
служители
в администрацията. За целта се намери дори еврофинансиране, като първата 
част от
проекта бе да се проучи какви точно въпроси да се задават в тестовете. 
Едва на
по-късен етап ще се изработи и специална платформа за тяхното електронно
провеждане, както преди време „Монитор“ писа. Фирмите имат срок до 11 
април да
подават оферти, като трябва да разработят три вида тестове – за общи
компетентности, за основни познания за администрацията , както и за 
компютърни
умения. Модулите трябва да бъдат така направени, че целият тест да се 
решава в
рамките от 45 до 60 минути, а резултатите да се изчисляват автоматично. 
Фирмите
ще имат право на проверят тестовете пред извадка от целева група, която да
включва поне 500 души и в нея задължително да има и действащи държавни
служители, за да може по-лесно да се прецени прага на трудност. 

Тестовете за
компетентности ще бъдат различни за висши служители, когато се 
кандидатства за
ръководна длъжност или само за експертна. Освен тест за интелигентност, за
първите две категории ще се проверява дали кандидатите имат логическо или
абстрактно мислене, математически способности,както и вербални такива, 
както и
дали са амбициозни, имат ли лидерски качества, могат ли да работят в 
напрежение
и под стрес, но и как работят в екип и най-важното дали са дружелюбни. 
Ако се
кандидатства за висок пост от важност са и възможността дадения човек да 
води
преговори, като при този тип препитване, те ще се налага да решават дадени
казуси или да участват в симулации. За експертите се изискват аналитични
способности, как се сработват с колегите и как комуникират с тях. Бъдещите
чиновници ще трябва да познават добре и нормативната ни уредба, какво е
устройството на държавата и разделението на властите, како и процедурите за
съгласуване между институциите. Относно компютърните умения е важно да 
знаят как
се обработва текст и цифрови данни, как се прави презентация, но наред с 
това и
как се води електронна кореспонденция, което на прост език означава – 
как да
пращат мейли. Важно е бъдещите чиновници да знаят как се съхраняват 
файлове , но
и да могат да търсят информация в компютъра или в интернет. Задължително
изпълнителят ще трябва да изработи и тестове за хора със специални 
потребности –
със слухови или пък зрителни проблеми. Ще се обучат 25 квестори, които 
ще следят
по време на провеждането на тестовете. Те обаче също ще бъдат подбрани чрез
тест, но такъв за склонност към нелоялно поведение и злоупотреби.

Източник:
"Монитор"