Създават 100 центъра за хора с увреждания в страната

Министерският съвет прие План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, който ще доведе до създаването на 100 нови центъра за социални услуги. Фокусът в него е деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатски въпрос за изпълнението на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.

С неговото изпълнение ще се реализира първият етап от процеса на деинституционализация, който съгласно Стратегията следва да бъде завършен до 2034 г. Основните цели на плана са: Ограничаване на мрежата от специализирани институции и на достъпа до тях, извеждане от специализирани институции на хора с увреждания и закриване на  10 специализирани институции за хора с увреждания с най-неприемливи условия за живот; Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги и мерки за подкрепа в общността и домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им; Превенция на институционализацията на хора с увреждания и възрастни хора и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в обществото; Създаване на регулаторна рамка за развитието на социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги. Като основни целеви групи на Плана са определени пълнолетните лица с психични разстройства, пълнолетните лица с умствена изостаналост и множествени увреждания, възрастните с различни форми на деменция, пълнолетните лица с различни форми на увреждания, възрастните хора, включително и възрастни в невъзможност за самообслужване. Мерките за реализиране на целите на Плана са структурирани в следните основни направления: Осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, настанени в- специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и поетапно закриване на институции; " Осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа; Повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа; Изграждане и ремонт на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, заявява в отговора си министър Петков. Първата група мерки включва основно дейности за създаване на нови резидентни социални услуги, извеждане на лицата от специализирани институции и закриване на домове. Резидентната грижа в общността ще бъде осигурена най-вече за лицата от тези домове, които са оценени, че предлагат най-лоши условия на живот и недобро качество на грижа. Предвид обстоятелството, че част от потребителите на услуги в специализираните институции са в домове от детска възраст, е необходимо да се приложи много внимателен подход при тяхното бъдещо извеждане или преместване в нови, макар и по-качествени услуги. Поради това, в тази група мерки са включени също и дейности за оценка на потребностите и изследване на желанията на всички пълнолетни лица, които ползват услуги в специализирани институции, с цел планиране и създаване на условия за ефективно провеждане на втория етап от процеса на деинституционализация на грижата за лицата с увреждания и възрастните хора. Ще се направи оценка и на потребностите на лица, трайно настанени в държавни психиатрични болници. Обученията и супервизията на екипите за оценка на потребностите и специалистите от новите услуги също са важна част от тези мерки. За прехода от институционална грижа към грижа в общността е от решаващо значение развитието на подкрепящи услуги в общността и в домашна среда. Във втората група мерки е предвидено развитието на два вида услуги в домашна среда - социални услуги (личен асистент, социален асистент и домашен помощник) и здравно- социални услуги (патронажна грижа за хора с увреждания и възрастни хора) и три основни форми на подкрепящи услуги в общността - дневни центрове за лица с увреждания, дневни центрове за лица с различни форми на деменция и центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост. Като част от мерките за подкрепа в общността ще бъдат реализирани и дейности за подкрепена заетост на лица с психични разстройства и умствена изостаналост и развитие на социални предприятия. Във връзка с изпълнението на мерките за изграждане на подкрепящи услуги в общността е обявена процедура BG05M9OP00 1-2.008 „Подкрепа за лицата С увреждания" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Чрез нея се осигурява финансиране за създаването в шест общини на дневни центрове за комплексна подкрепа на хората с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, и за техните семейства. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 31.05.2018 г. С цел гарантиране на устойчивост на услугите „личен асистент", „социален асистент" и „домашен помощник" със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. е определен финансов ресурс в размер на 68 млн. лв. за тяхното предоставяне, добавя министърът. Той заявява още, че с оглед осигуряване и поддържане на високо качество на грижата и подкрепата в новите социални услуги, в Плана са предвидени редица мерки и дейности, свързани с повишаване на капацитета на работещите в системата на социалните услуги (провеждане на обучения на служителите в дирекции „Социално подпомагане" и на работещите в социалните услуги за пълнолетни лица, осигуряване на периодична супервизия, разработване на стандарти за социална работа, регламентиране на статута на социалния работник и въвеждане на механизми за развитие и мотивиране на работещите в системата на социалните услуги), подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги и създаване на нормативна уредба за интегрираните здравно-социални услуги, разработване на стандарти за качество на услугите и подобряване на модела на финансирането им. Четвъртата група мерки включва изграждането и ремонта на инфраструктурата, необходима за създаването и функционирането на новите услуги. За тази цел Министерството на труда и социалната политика разработи функционални изисквания и насоки, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. На 22.02.2018 г. Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания одобри Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, в които са определени общините, където ще бъдат създадени новите услуги чрез проектно финансиране по оперативни програми „Региони в растеж" и „Развитие на човешките ресурси". На 30.03.2018 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува Насоките за кандидатстване по процедура BG16RJFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. По тази процедура ще бъде изградена инфраструктурата за новите услуги. Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30.08.2018 г. В резултат на изпълнението на Плана ще бъдат създадени 100 нови социални услуги в общността - подкрепящи и от резидентен тип, за 2 140 потребители, в т.ч.: 6 Дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства; 16 Дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания; 10 Центъра за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост; 68 Центъра за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване). На областно ниво ще бъде развита патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще продължи и предоставянето на социални услуги в домашна среда - личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Чрез тези дейности ще бъдат подкрепени над 30 000 лица. Планирано е извеждане на минимум 750 лица с психични разстройства и умствена изостаналост от специализирани институции и осигуряване за тях на услуги в общността. Както вече бе споменато, ще бъдат закрити 10 специализирани институции за лица с психични разстройства и умствена изостаналост, се казва още в писмения отговор на министър Бисер Петков.

Източник:
https://www.actualno.com/society/syzdavat-100-centyra-za-hora-s-uvrejdanija-v-stranata-news_671677.html