Специална марка ще отличава произведените от социални предприятия стоки

Законопроект изчиства неясноти около начините, по които социалните предприятия могат да ползват финансиране от европейски фондове за социално предприемачество

Специална сертификационна марка за социалните предприятия, техните стоки и услуги ще отличава социалните предприятия. Държавата чрез Министерството на труда и социалната политика ще я предоставя за безвъзмездно ползване от социалните предприятия, вписани в Националния регистър на социалните предприятия в България.

 

Това се предвижда в проект на Закон за предприятията на социалната и солидарната икономика, разработен от социалното министерство и публикуван за обществено обсъждане.

Стратегическата цел, която се постига със законопроекта, е обособяването, развитието и насърчаването на стопански отрасъл, който се характеризира със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението.

В проекта на закон е разписано, че социалните предприятия са основни субекти на социалната и солидарна икономика. Те ще се вписват в Национален регистър на социалните предприятия в България към социалното министерство, като не се предвиждат такси за това. 

В законопроекта се дава определение за социална и солидарна икономика - форма на предприемачество, насочено към една или няколко социални дейности и/или социални цели, осъществявани от предприятия, включително чрез производство на различни стоки и/или извършване на услуги, в сътрудничество с държавата или общините или самостоятелно.

Социалният министър ще създава електронна платформа, чрез която социалните предприятия ще могат да представят дейността си пред заинтересованите с цел бъдещи партньорства и съвместна дейност.

Основен проблем, който се решава от законопроекта, е свързан с преодоляване на съществуващите неясноти за начините, по които социалните предприятия могат да се възползват от наличните финансови ресурси, заделени по правилата на Регламента относно европейски фондове за социално предприемачество и Регламента относно Програма на ЕС за заетост и социални иновации, поради липсата на разпознаваемост на социалните предприятия от страна на инвеститори и финансиращи организации, пише още в мотивите към законопроекта.

Източник:
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/specialna-marka-shte-otlichava-proizvedenite-ot-socialni-predpriiatiia-stoki--261143/