Средствата за финансиране на социални услуги през 2018 г. са над 230 млн. лв.

Политиката за интеграция на хората с увреждания е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика. Доказателство за това са увеличените с 81 млн. 400 хил. лв. средства за политиката за хора с увреждания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., което в относително изражение е увеличение с 43,5% спрямо разходите за тази политика и бюджета на министерството за 2017 г. 


Това заявява социалният министър Бисер Петков в отговор на депутатско питане за политиката за интеграция на хората с увреждания, предаде репортер на БГНЕС. С планираните 68 млн. 400 хил. лв. по Програма „Интеграция на хора с увреждания“ в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за тази година е гарантирана устойчивостта на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. По този начин са създадени и по-благоприятни условия за подобряване качеството на живот и възможностите за социална интеграция на над 20 хиляди хора с увреждания, добавя министърът. Той уточнява и че е създадена работна група със задача до 30 май 2018 г. да разработи стандарт за финансиране социалната услуга „Личен асистент“ като делегирана от държавата дейност чрез общинските бюджети и Механизъм за определяне на натуралните показатели по общини. Работят няколко работни групи с различни задачи. С бюджет 2018 г. е предоставен допълнително финансов ресурс за 2018 г. в размер на 13 милиона за месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания, в резултат на увеличението на гарантирания минимален доход от 65 на 75 лв. от началото на годината, подчертава Петков. Той заявява още, че през месец ноември 2017 г. е приета Методика за извършване на социална оценка при определяне на индивидуалните потребности на хората с увреждания. Методиката има за цел да даде насоки и улесни специалистите от констативните комисии при организацията и изготвянето на социалната оценка на лицата с увреждания, с цел идентифициране на възможностите за интеграция на лицето с увреждане, както и да установи ефективен механизъм за определяне необходимата социална подкрепа. Министерството на труда и социалната политика подготви концепция относно експертизата на работоспособността, която в края на месец октомври 2017 г. беше внесена в Народното събрание. Хората с увреждания са приоритетна рискова група и в програмите за подпомагане по Закона за социалното подпомагане. Определени са по-облекчени условия за достъп до месечна и целева помощ за отопление спрямо другите целеви групи, подпомагани по реда на този закон. Ключова роля за насърчаване социалното включване на децата и пълнолетните лица с увреждания имат социалните услуги в общността. За 2018 г. са увеличени средствата за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности с 19,5 млн. лв. спрямо тези за 2017 г., като общият им размер е 230 млн. 900 хил. За периода от 2014 г. до 2018 г. са разкрити общо 124 нови социални услуги с капацитет 1946 места. С приетия от правителството от началото на 2018 г. първи план за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа е осигурено финансиране за сто нови социални услуги, които са насочени основно към пълнолетните лица с различни форми на увреждане, подчертава министърът.


Източник:
http://www.bgnes.com/bylgariia/obshchestvo/4588885/