Рехабилитация, балнеолечение и почивка


Съюзът на слепите в българия разполага с два работещи туристически и балнеолечебни центъра – хотел Релакс в Шипково и хотел Хоризонт в Обзор.

Според условията на Закона за интеграция на хората с увреждания - хората с трайни увреждания имат право на добавка за социална интеграция за балнеолечение и рехабилитационни услуги. Според приложението на правилника към същия закон - добавката по чл. 42 ал. 2 т. 4 се изплаща след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им.

На основание чл. 28 ал. 1 т. 4 от Правилника за прилагане на същия Закон, добавката се изплаща от съответните териториални служби към Социално подпомагане, след представяне на разходооправдателен документ за извършеното балнеолечение или рехабилитационни услуги в едномесечен срок от крайната дата на ползването им. Добавката е в размер на трикратния размер на гарантирания минимален доход който в момента е 195 лв., но не повече от действително направения разход съгласно представените документи.

Лицата имащи права на придружител на пациент с увреждания ползват същото основание за добавка.

Добавката се ползва, когато не се получава на друго основание.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 ·         Медицинско направление /бланка на МЗ № 119- в два екземпляра/ издадено от лекуващия лекар или специалист - срок на валидност до 3 месеца от датата на издаване;

·         Пълна медицинска документация включваща: епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и др. /при необходимост/;

·         Решение на НЕЛК/ТЕЛКза временна или трайна нетрудоспособност/ако има такова/;

·         За пациенти над 70 годишна възраст - кардиологичен статус за показаност от личен лекар или кардиолог, актуализиран преди датата на постъпване.

www.rehabilitation.bg

 Информация за почивните бази на ССБ

 

     Съюзът на слепите разполага с две почивни станции – хотел „Хоризонт”              Обзор и хотел „Релакс” Шипково. В последната се извършва и медицинска рехабилитация.

     Повече за хотел „Хоризонт” може да научите на http://horizont-bg.org/

     Повече за хотел „Релакс” може да научите на http://shipkovo.net/

Повече информация за организираните от РСО София почивки на членове на ССБ можете да получите на: 

Тел: 02/80 33 554
E-mail: ssb008@abv.bg

Валя Петрова