ВАС отмени уеднаквяването на размера на добавките на хора с увреждания

Петчленен състав на ВАС отмени текстове от Правилника за прилагане на Закона за

интеграция на хората с увреждания, които определят размера на месечните добавки

за социална интеграция, транспортни, информационни и телекомуникационни услуги,

съобщиха от "Връзки с обществеността" на ВАС.

 

Върховните съдии са отменили окончателно разпоредбите на чл. 24, ал. 2, чл. 25 и

чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с

увреждания, приет с Постановление 343 от 17.12.2004 г. на МС.

 

Текстовете определят базата за изчисляване на месечната добавка за социална

интеграция според гарантирания минимален доход, месечната добавка за социална

интеграция за транспортни услуги в размер 15 на сто от гарантирания минимален

доход и месечната добавка за ползване на информационни и телекомуникационни

услуги в размер 20 процента от гарантирания минимален доход.

 

 

Петчленният състав на ВАС смята, че обвързването на размера на месечната добавка

с гарантирания минимален доход е незаконосъобразно, тъй като водещият критерий

според Закона за интеграция на хората с увреждания за определянето на размера й

са единствено индивидуалните потребности на хората с увреждания. Унифицирането

на размера на добавката създава обективни пречки за осигуряване на социална

интеграция на хората с увреждания и препятства упражняването на основните им

прави и свободи, гарантирани с Конвенцията за правата на хората с увреждания.

 

Размерът на месечната добавка за социална интеграция трябва да е съобразен с

индивидуалните потребности на конкретното лице с трайни увреждания и със

степента на намалена работоспособност, или вида и степента на увреждането.

Индивидуалните потребности на всяко лице се определят въз основа на методика,

утвърдена от министъра на труда и социалната политика, по предложение на

изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания и на изпълнителния

директор на Агенцията за социално подпомагане. Добавката е диференцирана и

представлява парични средства, които допълват собствените доходи и са

предназначени за покриване на допълнителни разходи за транспорт, информационни и

телекомуникационни услуги, обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги,

лекарства и др.

 

Върховните съдии смятат още, че чрез обвързването на размера на добавката с

гарантирания минимален доход се препятства упражняването на гарантираните с

Конвенцията за правата на хората с увреждания права и свободи.

 
 
Източник:
"24 часа"