Безработни ще се грижат за хора с увреждания

     Към Общинско предприятие „Социален патронаж” се създава Звено за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома”. 

     Безработни лица в трудоспособна възраст ще се грижат за лица с трайни увреждания и възрастни хора с намалени възможности за самообслужване. Това съобщиха от Столичната община, цитирани от "Фокус". 

 

     Звеното ще предоставя по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности на: 

1. Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират ежедневието си. 

2. Възрастни хора с ограничения и невъзможност сами да се обслужват на територията на Столична община. 

     Оценката на потребностите от социални услуги на нуждаещите се лица ще се извършва от Дирекциите Социално подпомагане по местоживеене на лицата, съгласно утвърдената от Агенцията за Социално подпомагане методика. Потребителите ще заплащат такса в размер от 0.17лв. до 0.50 лв. почасово в зависимост от дохода си. 

     Необходимите документи за кандидатстване на кандидати за ползване на услугите са: 

- Заявление – образец 

- Декларация за размера на дохода – образец 

- Документ за самоличност – за справка 

- ЕР на ТЕЛК – копие 

- Други актуални медицински документи удостоверяващи здравословното състояние на лицето/детето. 

- Документ за представителство. 

     Социалните асистенти следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране,нямат ЕР на ТЕЛК и са регистрирани в бюрото по труда на територията на гр.София. 

Източник:
http://sofia.dir.bg