Общо отчетно-изборно събрание на РО София - 11 май 2021 г.


  Датата за Общото отчетно-изборно събрание на РО София бе определена с решение на УС на 29.03.2021 г. Събранието ще се състои на 11 май 2021г. (вторник) в  читалище "Природа и наука" при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на РО София за периода  01.01.2016-31.03.2021 г.
2. Приемане на финансов отчет за дейността на РО София за периода 01.01.2016-31.03.2021 г.
3. Отчет за дейността на контролния съвет на РО София за периода 2015-2020 г.
4. Приемане на проектопрограма за периода 2020-2025 г.
5. Избор на председател на РО София
6. Избор на управителен съвет на РО София
7. Избор на пълномощници на Националното общо събрание на пълномощниците
8. Избор на резервни пълномощници за Националното общо събрание на пълномощниците.
9. Разни