Национален творчески конкурс «Графити от думи и звуци»

ОБЯВА

Национален творчески конкурс «Графити от думи и звуци»

 

Съюзът на слепите в България обявява Национален творчески конкурс за лица със зрителни увреждания «Графити от думи и звуци»

Патрон на Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания е г-жа Десислава Радева

Жури на Националния творчески конкурс:

Председател: д-р Петя Йосифова-Хънкинс - актриса, продуцент, режисьор, заместник-директор на университетския театър "Алма Алтер", доктор по история на изкуството;

Членове:

Георги Бърдаров - писател, доктор по география;

Петър Чухов - - поет, музикант;

Георги Арсов - композитор, музикант, актьор;

Творчески уредник на Националния творчески конкурс: д-р Иван Янев

Организатор на конкурса: Съюз на слепите в България

РЕГЛАМЕНТ

I. Общи условия

1. Конкурсът се провежда в четири категории – разказ, есе, стихотворение, песен.

2. Настоящият регламент се отнася и за четирите категории.

3. В конкурса участват хора със зрителни увреждания, включително деца. Наличието на зрително нарушение се доказва или с членство в Съюза на слепите в България, или с легитимен документ.

4. В конкурса участват авторски и непубликувани творби, които се изпращат по електронна поща на 6tochki@gmail.com. Разказ - до 7 стандартни страници, есе - до 3 стандартни страници, стихотворение - до 2 стандартни страници, песен - до 5 мин. в цялостен демозапис.

5. Творбите се изпращат до 30 септември 2023 г.

6. Брой творби – не повече от 1 (една) във всяка категория. Един участник може да участва и в четирите категории.

7. Участието на всеки от авторите е индивидуално, с изключение в категорията за песен, в която са допустими формации, в чиито състав преобладават творците със зрителни увреждания.

8. Оценяване на творбите – извършва се от жури, съставено от експерти в различните категории.

9. Класиралите се на първо място в четирите категории ще бъдат наградени на 1 декември 2023 г.

10. Награден фонд- класиралите се на първо място в четирите категории- по 300 лв., две поощрителни награди по 200 лв.

11. Организаторите публикуват творбите, на победилата песен се осигурява възможност за студиен запис.

II. Други условия

1. Участието в конкурса автоматично предоставя авторските права върху всяка творба на организаторите.

2. Творбите в конкурса ще бъдат използвани за интернет страници, плакати и други публикации.

3. С явяването за получаване на награда участниците и родителите на участниците до 18 години,  се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

4. Условия за участие на творбите в конкурса:

– Творбите трябва да бъдат подадени според регламента – по брой и срок за получаване;

– Всяка творба трябва да е придружена от попълнен формуляр за участие, съдържащ трите имена и възрастта на участника, както и координати (телефон, електронна

поща) за контакт. Формулярът е приложен към настоящия регламент;

– файловете с Творбите не трябва да съдържат никакви идентификационни маркери за участника – име, адрес, възраст, публикации и др.

5. В случай, че при изпращането на творбата кандидатът в конкурса не използва типовата бланка на „Формуляр за участие“, а друг подходящ придружаващ документ в свободен текст, задължително трябва да посочи:

– Информация за автора на творбата – трите имена, възраст, телефон, e-mail;

– Да включи в свободния текст на документа следното: „С настоящото декларираме своето съгласие предадената творба да бъде публикувана и използвана в различни издания за целите на конкурса.“

6. Няма да бъдат допуснати до оценяване творби, за които не е получено изричното писмено съгласие на автора.

7. Организаторът на конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на произведения, чиито авторство е некоректно заявено.

8. Организаторът на конкурса си запазва правото да не допусне до участие творби с антихуманно или друго, нарушаващо грубо добрите нрави, съдържание.

9. Организаторът на конкурса не носи отговорност, ако въпреки надлежната проверка не установи, че участник/ци в конкурса са изпратили творби, които са отпечатвани (публикувани) в печатни или интернет издания към момента на обявяването на конкурса и/или с които са участвали в други подобни конкурси. В тези случаи отговорността за нарушаването на регламента на конкурса е изцяло На участника, който го е допуснал, като при установяване на подобно обстоятелство след награждаването на такъв участник Организаторът има право да откаже да публикува съответната творба на участника, нарушил правилата, и да изиска връщане на връчената награда.

10. Организаторът на конкурса не носи отговорност за злоупотреби на лица към трети лица с използване/попълване на техни данни.

11. Организаторът на конкурса не носи отговорност за погрешни или непълни данни за контакт на участниците в конкурса.

12. Творби, които не отговарят на условията по този регламент, няма да участват в класирането.

 

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ

 

ИМЕ: ……………………………...…………………………………………………ВЪЗРАСТ: ………………...

(собствено, бащино и фамилно име на участника)

Месторабота, училище, ако участникът е до 18 години:

Родител (ако участникът е до 18 години):

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

Забележки: ………….......…………………………………………………………………………………

Творбите - Разказ, есе и стихотворение  са в един от следните формати: doc, dox, rtf, txt; Песента е във формат mp3.

Формулярът и творбите, в отделни файлове се изпращат на електронния адрес на конкурса: 6tochki@gmail.com

 

Декларация

За участие в Национален творчески конкурс за хора със зрителни увреждания

 

            Долуподписаният/ата

                                                           /име, презиме, фамилия/

            В качеството ми на участник в Националния творчески конкурс за хора със зрителни увреждания,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

- запознат/та съм с регламента и условията за провеждане на конкурса

- съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на конкурса.

- съгласен/на съм да бъда сниман за целите на конкурса и материалите да бъдат използвани от организаторите.

- предоставям авторските права на моето/моите произведение/я, с което/които участвам в конкурса, на организаторите, които имат право да го публикуват в сборници, списания, интернет и др.

Дата: Подпис:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РОДИТЕЛ

 

Аз, долуподписаният/-ата

(трите имена на родителя)

родител на

(трите имена на детето)

заявявам своето съгласие, че:

- С участието в конкурса авторските права върху творбата на моето дете се предоставят на организаторите.

- С явяването за получаване на награда участниците и техните родители се съгласяват да бъдат заснемани и материалите да бъдат излъчвани/публикувани в публичното пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора.

- Предаденото произведение може да бъде сканирано, снимано, публикувано и използвано в различни издания, свързани с интернет страници и други некомерсиални материали и мероприятия за целите на конкурса.

- Предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

Дата:                                                   Подпис: