За ССБ

Съюзът на слепите в България /ССБ/ е сдружение с нестопанска цел за
защита на специфичните права и интереси на слепите граждани и тяхната
интеграция в обществото.

Първообразът на ССБ е регистрираното през 1921 г. Дружество на
българските слепи.

Организацията извършва дейността си в обществена полза и с решение N
1139 на Министерския съвет от 1996 г. е призната за представителна на
национално равнище. Тя обединява над 16 хиляди граждани със
загубена работоспособност над 71% поради увредено зрение.

Структурата на ССБ включва 113 първични съюзни организации, обединени в
16 районни организации в различни населени места в страната. Те
извършват своята многообразна дейност в изградените клубове в полза на
гражданите с увредено зрение.


Организацията работи активно в следните направления:


*ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ.* Съюзът на слепите в България е активен партньор
на държавните институции при изграждането на антидискриминационно
национално законодателство и социална среда. Той е активен фактор при
разработването и реализацията на социалната политика,
подобряваща обществения статус на незрящите хора в България.


*РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.* ССБ подпомага
дейността на първия в Източна Европа и единствен в страната Национален
център по рехабилитация на хора със зрителни увреждания в гр. Пловдив,
открит през 1966 г.

Центърът е лицензирана национална институция за ресоциализация на
зрително затруднени лица и тяхното професионално обучение. Той
осъществява основна рехабилитация на хората със зрително увреждане в
интернатна, полуинтернатна, амбулаторна и надомна форма, извършва
диагностично оценяване на рехабилитационните потребности на слепи и
слабовиждащи, рехабилитира и зрително затруднени лица с множество
увреждания, подготвя учители за основна рехабилитация, оказва
методическа помощ на изградената мрежа от дневни рехабилитационни
центрове в страната. Центърът извършва и професионално обучение на лица
с увреждания в подходящи професии, в зависимост от пазара на труда.

Екип от висококвалифицирани, специализирани педагози и психолози
предлагат следните рехабилитационни услуги: индивидуална и групова
психотерапия, рехабилитация, ориентиране и мобилност, ограмотяване на
брайл, начално компютърно обучение, занимателна терапия, физическа
култура, консултации на близките на зрително затруднени лица.

В тясно сътрудничество с общините ССБ е основен фактор за създаването и развитието на мрежа от рехабилитационни центрове в София, Сливен, Варна, Шумен, Ямбол, Бургас, Габрово, Добрич, Перник и Русе

Съюзът на слепите в България разполага с рехабилитационни бази – в гр.
Обзор и с. Шипково, в които се извършват укрепващи здравето
процедури. Те са естествените средища за целогодишни контакти на нашите
членове.

Сдружението се стреми да осигурява технически помощни средства,
подпомагащи хората със зрителни увреждания в процеса на интеграцията им
в обществото.


*ОБРАЗОВАНИЕ, ТРУДОВА РЕАЛИЗАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.* Съюзът на
слепите в България полага грижи за образованието и развитието на децата
и младежите с увредено зрение. Организацията ползотворно партнира със
специализираните училища за деца с нарушено зрение - УДНЗ “Луи Браил” в
гр. София и УДНЗ “Иван Шишманов” в гр. Варна. Тя активно подпомага
децата в интегрирана форма на обучение. Работи за създаване на подходящи
условия за слепите студенти във висшите учебни заведения. ССБ издава
учебници на брайл, на магнитен и електронен носител. За реализиране
правото на достъп до информация на гражданите с увредено зрение Съюзът
на слепите в България издава в единствената в страната брайлова
печатница, списание “Зари” – печатен орган на ССБ и шест профилирани
брайлови издания.

Сдружението организира дейността на специализираното студио за запис на
“говорящи” книги – художествена, научна и учебна литература и ежемесечни
списания на магнитни и електронни носители. Разпространението им се
осъществява чрез мрежа от фонобиблиотечни пунктове в страната или чрез
абонамент.

Съюзът на слепите в България счита за свой приоритет подкрепата на хора
със зрителни увреждания в процеса на трудовата им реализация в обичайна
икономическа среда.

Сдружението подпомага професионалната реализация на незрящи
интелектуалци, работещи в сферата на науката, културата и в други
значими области.

В системата от специализирани предприятия се осигурява трудова заетост
на хора с нарушено зрение и се организират курсове за квалификация и
преквалификация на незрящи в икономически активна възраст.


*ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.* Култур-ната и
спортно-туристическата дейности са доказано средство за
рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в обществото.
Организацията има десетилетни традиции в тази област. Много
художествено-творчески състави са лауреати на национални конкурси, а
наши спортисти са носители на златни и сребърни отличия от
параолимпийски игри, световни и европейски първенства.

*ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.* Съюзът на
слепите в България изгражда ползотворни партньорски контакти с
неправителствени организации, защитаващи правата на хора със специфични
възможности и активно работи в Националния съвет на хората с увреждания
в България. Организацията ни е изградила добри позиции в международното
движение на зрително затруднените лица в рамките на Европейския и
Световния съюзи на слепите, Европейския форум на инвалидите, Балканския
консултативен съвет на националните организации на слепите,
Международната спортна асоциация на слепите, Международната шах
асоциация на слепите и други формации.