Документи за целева помощ по Чл. 52

В териториалните организации на Съюза на слепите вече Започна кампанията по предоставянето на документи за целева помощ за придружител на основание ЧЛ. 52 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Право да я получават имат лица със зрителни увреждания с над 90% загубена работоспособност. Те могат да ползват до 10 часа годишно при посещенията си в държавни, общински, здравни, образователни и други институции. Размерът на помощта е 5 лева на час.

За повече информация, моля обръщайте се към председателите на териториалните организации. Необходимите документи можете да изтеглите по-долу: