Писмо от ЦИК ДО организации за хора с увреждания във връзка с предстоящите избори

Публикуваме писмо, изпратено до Съюза на Слепите в България, получено от Централната избирателна комисия във връзка с изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 12 май 2013 г.

  

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

София 1169, пл. „Княз Александър I" № 1, тел. 939-37-77, 939-35-67, факс 986-16-79 

ДО

СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КООПЕРАЦИИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - БАЛИЗ

СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че във връзка с насрочените от Президента на Република България избори за Народно събрание на 12 май 2013 г., избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението разполагат със следните възможности да упражнят правото си на глас:

Изборният кодекс дава възможност на избиратели с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборно помещение да гласуват в домовете си чрез подвижна избирателна урна. За да бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна по постоянен адрес е необходимо:

·         да се попълни и подпише саморъчно заявление по образец -Приложение № 24 от изборните книжа, публикувани на www.cik.bg ;

·         да се приложи към него копие от документа от ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ увреждането;

·         заявлението да се адресира до кмета на общината, района или кметството по постоянен адрес (по лична карта). 

Гореописаното заявление е необходимо да бъде подадено не по-късно от 11 април 2013 г. чрез писмо по пощата, по факса, в електронна форма,

като го подадете в деловодството на съответната община, район или кметство лично или чрез упълномощен представител.

За да бъде открита подвижна избирателна урна има на територията на всяка община се и при наличие на не по-малко от 10 (десет) заявления на избиратели с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Важно е да се знае, че:

·         всеки избирател, подал заявление за гласуване с подвижна избирателна урна се залиава от избирателния списък на секцията по постоянния, съответно настоящия му адрес.

·         с подвижна избирателна урна може да гласува само лицето с увреждания, не и останалите членове на семейството или съседи.

В случай, че уврежданията на опорно-двигателния апарат или на зрението, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК) не позволяват на избирателите да извършат сами необходимите действия за гласуването, те могат да ползват придружител.

Избиратели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението без документ от ТЕЛК (НЕЛК) могат да гласуват в секцията по постоянен адрес или в избрана от тях секция. Във всяка сграда с избирателни секции на повече от един етаж е обособена специална секция за избиратели с увреждания. Тя е обозначена по специален начин и се намира на първия (партерния) етаж на сградата. За да гласуват в нея избирателите трябва да представят документ за самоличност и декларация по образец - Приложение № 70 че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Гласуването ще се извърши с обща бюлетина, като избирателят трябва да отрази своя вот единствено и само като изпише знак „X" в квадратчето на избраната партия, коалиция от партии или инициативен комитет, след което да сгъне бюлетината и я пусне в урната, като преди това СИК постави върху нея втори печат.

Молим за Вашето съдействие изложената в настоящото писмо информация да достигне до членовете на вашите организации, като в случай че имате предложения по реализацията на разяснителната кампания на ЦИК сме готови за среща във взаимно подходящ срок.

Повече информация е публикувана на интернет страниците на ЦИК -www.cik.bg, както и във Facebook на http://facebook.com/cikbgи Twitter на http://twitter.com/CIKBG.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимирa Meдарoва

СЕКРЕТАР:Севинч Солакова