Помощи за четец, отпускани от ССБ

  1. На кого се отпуска помощта за четец?

ССБ отпуска помощ за четец на студенти, обучаващи се във висши учебни заведения и колежи. Парична помощ се изплаща и на зачислените за редовна докторантура, както и за времето на законно установената практика или стаж. 

2.      Кога се отпуска помощта за четец?

Помощта за четец се отпуска за всеки семестър. Размерът  й се определя месечно и се изплаща в края на семестъра.

  1. Какви документи се представят за отпускане на помощи за четец?

За отпускането на  парична  помощ за четец се представят следните документи:

·        Молба - декларация по образец приложение №1, от кандидата за подпомагане.

·        Уверение от съответното учебно заведение със средния успех от последния семестър, а за новоприетите, че са записани в учебното заведение.

  1. Какви са сроковете за подаване на документите?

Документите се подават за всеки семестър. Кандидатите не подали документите си в рамките до два месеца след приключване на учебната година губят правата си за съответната учебна година.

  1. Какъв е размерът на паричната помощ?

Паричната помощ на учащите се във висшите учебни заведения, в зависимост от успеха, има следните размери:

·        при успех от 4,00 до 4,99 - 30.00 лв

·        при успех от 5,00 до 5,99 - 45.00 лв

·        при отличен успех 6,00 - 60.00 лв

·        Новоприетите студенти получават минималния  размер парична помощ до края на първия  семестър.

·  Размерът на паричната помощ за зачислените за редовна докторантура, както и за времето на законно установената практика или стаже в размер на 60,00 лв.

  1. Кога паричната помощ за четец подлежи на възстановяване?

Отпусната помощ за четец подлежи на възстановяване, ако подпомагания по своя вина не завърши образованието си в посочения в молбата срок. Срока за възстановяване е тридесет дни, след което се дължи лихва в размер на 0.06 % дневно, върху дължимата сума. В случай на обективна невъзможност да завърши образованието си (здравни, финансови и др. проблеми) УС на ССБ с решение може да опрости дължимата сума.

  1. В кой нормативен документ е уредено изплащането на помощта за четец?

В Наредбата за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учащи се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ.

Образец на молбата, която се подава за изплащане на помощи на четец може да изтеглите по-долу: