Издаване и зареждане на електронни карти за цялата градска мрежа

Кой има право да ползва електронни карти за цялата градска мрежа?

Хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община

Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община

Незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община

Хора с увреждания с диагноза „ГЛУХОТА” с постоянен адрес на територията на Столична община

Срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) сесчита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК). 

При какви условия придружителят на незрящия може да ползва неговата карта? 

Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта.

Придружителят е пълнолетно лице с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община. 

Къде се подава молба за издаване на електронните карти и какви са необходимитедокументи, които трябва да се представят?

Електронни карти се издават по списъци, утвърдени от Дирекция „Социални дейности” при Столична община и лична карта на правоимащия (акт за раждане – за деца до 14г.). 

Къде се издават и зареждат електронните карти?

Електронни карти се издават и зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция „Социални дейности” при Столична община.

Електронни карти се издават и зареждат с абонамент в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕООД, като същите могат да се зареждат и в някои билетни каси.