ОБЯВА

     Настоятелството на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928”, на основание чл.15 от Закона за народните читалища свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 17 юни 2013 год. от 14:00 ч. в залата на Народно читалище „Славянска беседа”.  

Адрес: гр.София, ул. „Г.С. Раковски 127”, при 

ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Отчетен доклад на Настоятелството.
  2. Отчетен доклад на Проверителната комисия.
  3. Приемане на бюджет и основни насоки за дейността.
  4. Избор на Настоятелство и Проверителна комисия.