Конкурс за управител на почивна база на ССБ в гр. Дряново

Съюзът на слепите в България обявява конкурс за длъжността Управител на почивна база на ССБ в гр. Дряново.

 Длъжността изисква ръководна, методическа, организационна и изпълнителска работа. Управителят трябва да е годен за самостоятелна работа и за работа в екип; да познава държавните нормативни документи, касаещи дейността на станцията, Кодекса на труда, наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия натруд и други. Кратко описание на работата, която извършва управителя на почивната станция:

-     планира, организира и управлява дейността на почивната станция;

- управлява и контролира дейността по резервация, настаняване и обслужване и реклама;

-    контролира дейността по охрана и поддържане на имуществото;

контролира подбора на персонала и договаря размера на индивидуалните трудови възнаграждения;

-       осигурява съответствие с наредбите и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

-  разработва и предлага за утвърждаване от председателя на ССБ Правилник за вътрешния трудов ред на станцията

-  съгласува с ръководството на ССБ решаването на всички основни въпроси, свързани с дейността на станцията /ремонти, целесъобразно използване на имуществото, леглова база, персонал и други/;

-    организира поддръжката на парка към станцията;

- отговаря за реда и начина за извършване на частични и пълни инвентаризации.

Изисквания за заемане на длъжността:

1.       Образование - висше / средно икономическо

2.  Стаж - минимум 5 /пет/ години в областта на хотелиерството и   ресторантьорството

Срок за подаване на документи за кандидатстване - до 09.09.2013г. /важи датата на пощенското клеймо/

Адрес за подаване на документите за кандидатстване:

1309 гр.София, ул."Найчо Цанов" №172

СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Васил Долапчиев – председател 

Конкурсът ще протече в два етапа:

Първи етап - подбор по представени в посочения срок документи

Втори етап - интервю за работа. Класираните за този етап кандидати трябва да представят свой бизнес-план за дейността на станцията при явяването си на интервю.

Всички участници в конкурса ще бъдат уведомени за тяхното класиране на посочения от кандидата e-mail или телефон за контакт.