Възможности - Стаж в администрацията за младежи до 29 години

           14 октомври 2013 г. младежи до 29-годишна възраст със завършено висше образование могат да подават заявления за стаж по проект "Старт в администрацията" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

           Проектът има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването. Предвидено е да бъдат включени 600 стажанти, като на този етап по втората процедура за подбор и наемане са заявени 268 работни места.  Одобрените кандидати ще получават месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

           Стажовете ще се проведат в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) и/или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването.

           За възможността могат да кандидатстват безработни младежи до 29-годишна възраст от групите в неравностойно положение със завършено висше образование. Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения; безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст; безработни младежи от уязвими малцинствени групи.

          Списък с работните места по проекта, процедурата за кандидатстване, критериите за подбор и изискваните документи може да откриете на страницата на Агенцията по заетостта.