Писмо от Директора на НКЖИ

Относно: "Сигнал от Съюза на слепите за необходимост от осигуряване на условия за достъп на хора в неравностойно социално положение, при извършването на ремонта на Централна гара София"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАЛИНОВ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛТЪНОВ,

Във връзка с проектирането и изпълнението на обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София" и неизменната нужда от осигуряване на условия за достъп на хора в неравностойно социално положение, Ви уведомяваме, че при изготвения и внесен за съгласуване Технически проект са предвидени решения за достъп на хора с увреждания до всички нива на гарата и прилежащите към нея перони.

Като пример може да се спомене изграждането на нова топла чакалня и помещение за обслужване на хора с увреждания. Към тази зона се предвижда и самостоятелен санитарен възел за хора в неравностойно положение. Разположението на тези помещения позволява максимално бързо придвижване на пътника в неравностойно положение от входа на сградата откъм челните коловози през асансьорите до ниво -1. Мястото е избрано с цел да се избегне в максимална степен пресичането на зони , в които има активен пътникопоток.

Също така при подмяната на настилката се предвиждат тактилни ивици и водещи пътеки на територията на приемното здание, пешеходния подлез и пероните, като средство за индикация на хора с увреждания.

Считаме, че при реализирането на проекта за всички обществено достъпни зони ще е предвиден достъп за хора с увреждания, както и общ достъп отговарящ на изискванията на „Наредба No. 4 от 2009г. За проектиране,  изпълнение  и  поддържане  на строежите  в  съответствие  с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания“, „Наредбата за изграждане на общодостъпна среда в град София на Столичния общински съвет“ и изискванията на техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с Лица с намалена подвижност /ЛНП/ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростната  високоскоростна железопътна система,  съгласно Решение 2008/164/ЕО на ЕК от 21.12.2007 г.

 

С уважение:

инж. Милчо Ламбрев 

Генерален Директор ДП „НКЖИ“