Кой е или би бил най-предпочитаният начин за гласуване за Вас?

Кой е или би бил най-предпочитаният начин за гласуване за Вас?

 

гласували - 21

 

 бюлетина с брайлов шрифт - 0

 шаблон - 1

 с придружител - 3

 по електронен път (интернет) - 13

 чрез машина в секцията с говорещ софтуер - 3

 с помощта на лупа - 0

 не гласувам - 1