Обява за подбор на потребители

Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” стартира подбор на потребители по проекта до запълване на предвидения максимален брой от 15 лица.

Преките потребители на интегрираната асистентска услуга в рамките на едноименния проект на Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги” (АДСУ) са хора с увреждания, които имат трудности в придвижването, самообслужването и самостоятелността при осъществяване на важни за тях дейности. Поради иновативния характер на услугата, потребителите трябва да са мотивирани да участват в дейностите по тестване и даване на обратна връзка за качеството на подкрепата и нейното въздайствие върху живота им.

Допустими потребители на интегрираната асистентска услуга са лица с увреждания, които имат затруднения в самообслужването и мобилността им и за които съществува риск от влошаване на здравето им, от социална изолация и институционализация.

Желаещите да ползват услугата подават заявление за ползване на услугата (по образец). Към заявлението се прилага релевантен медицински документ, удостоверяващ увреждането/ хроничното заболяване. Документи може да изпращате на посочените по-долу контакти.

Срокът за подаване на документи е 26.06.2015 г.

Заявлението за достъп и резюме на проекта може да  намерите ТУК.

За повече информация
Сдружение „Асоциация на доставчиците на социални услуги”
Адрес: гр. София 1202, ул. Г.С. Раковски № 61, ет. 3, ап. 8
Тел.: + 359 2 983 21 49; 0884 459 425
Ел. поща: adsubg@gmail.com