100 сайта на институции ще бъдат тествани по проект на фондация „Хоризонти“

Уважаеми колеги и приятели,

На 30 юни 2015 г.  стартира проектът „Гражданска инициатива за уеб-достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“, който ще се реализира с финансовата помощ на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Проектът е с продължителност осем месеца и е на обща стойност 19 057.20  евро, с безвъзмездно финансиране по програмата от 17 056.20 евро.

Общата цел на проекта е: Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения съвместно с институциите на местно, регионално и национално ниво, която е и приоритет на Програмата в тематична област Демокрация, Права на човека и Добро управление.
Основните дейности се отнасят към:
-изграждане на мрежа от НПО по въпросите на достъпността
-разработване и прилагане на  инструменти за проверка в интернет пространството
-набиране и обучаване на доброволци ( с нарушено зрение), които ще придобият компетентности за тестване на уеб-сайтове
- тестване на сто институционални уеб-сайта за тяхната достъпност за незрящи. Тук се включват основни публични институции - министерства, областни администрации, общини, комисии, агенции и т.н. Повече информация за Програмата и донорите- Исландия,Норвегия и Лихтенщайн ще намерите на http://www.ngogrants.bg и http://eeagrants.org .
Информация за изпълнението на проекта  ще се публикува  на http://horizonti.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация „Хоризонти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."

Можете да изтеглите логото на проекта от тук:

Attachments:
Download this file (EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg)EEA_Grants_JPG_4642_1.jpg[ ]46 kB