Покана за отчетно събрание

С П О Р Т Е Н   К Л У Б   „ У С П Е Х   –   С О Ф И Я “

 

П  О  К  А  Н  А

 

Управителният съвет на СК „Успех – София“ Ви кани да присъствате на отчетно Общо събрание, на което ще се отчете  дейността на клуба през 2015 г.

Отчетното общо събрание за 2015 г. ще се проведе на 22 април, петък от 16.00 ч. в залата на клуба на РСО София, намираща се на партерния  етаж на бл.1 от Комплекса на слепите, бул. „Европа“ № 138, София 1360, при следният дневен ред  

  1. Отчетен доклад за дейността на СК през 2015 г.;
  2. Протокол на Ревизионната комисия;
  3. Приемане на Програма за дейността през 2016 г.;
  4. Разисквания относно дейността на СК през 2016 г. и перспективите за 2016 г. и в бъдеще..

 

При липса на кворум от 50% от членовете на СК плюс 1 в 16.00 ч., началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 17.00 ч. на същата дата и същото място!

Напомням, че за членство в клуба през 2016 г. е определен  членски внос в размер на 5.00 лв., който може да платите при Председателя на СК в Клуба на РСО София, на ул. „Цар Симеон“ № 110.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК „Успех – София“ :

                                                                                                             /Ив.Бакърджиев/