Скаути с увреждания и специални потребности

От своето основаване през 1910 г., към  скаутите в Америка са членували хора с физически, ментални и емоционални проблеми. Джеймс Уест е първия Главен скаут  с увреждане. От тогава насам Американската скаутска организация полага усилия, насочени към хора с подобни проблеми, за да се гарантира  тяхното участие в скаутството. Също така се обръща внимание на специалните нужди  за  хората с по-сериозни увреждания.

 

Наръчникът на скаутите има брайлово издание от много години, баджове за заслуги са записвани за незрящите, както и видео за тренировки заразличните възрастови групи –Вълчета, Скаути и Венчер скаути. От скоро много ключови ръководства са достъпни чрез BookShare. От 1965 г. насам е позволено лица с увреждания да бъдат регистрирани като скаути и след типичната възраст.

Около 100 000 от групите на Вълчетата, Скаутите и Венчер скаутите със специални нужди или увреждания са се включвали в различни  програми на BSA посредством 4 000 организации в общността.

Главното условие за младежи с увреждания и специални нужди е желанието им да участват  на равни начала с останалите младежи и скаутството им дава тази възможност. Голяма част от програмата за скаути с увреждания и специални нужди е насочена към подпомагане на водачите на групите да развият отношение към хората с увреждания измежду младежи без подобни проблеми както и предоставяне на подкрепа при включването на скаути с увреждания и специални нужди  в  патрулите и отборите на скаутите във всички възрастови групи.

Много от почти 300 местни съвети на Американската скаутска организация са изградили свои напътстващи комитети за младежи с увреждания и специални нужди.  Тези комитети  развиват и координират ефективни програми за скаутство за младежи с увреждания и специални нужди, използвайки всички достъпни ресурси на общността. Местните съвети също подкрепят осигуряването на достъпност  в техните лагери, като премахват физическите бариери и по този начин младите хора с подобни проблеми могат да вземат участие през уикенда или да придобият опит по време на летните лагери. Някои местни съвети разполагат с професионалисти, отговорни за програмата за членове с увреждания.

Хората с увреждания и специални нужди  се включват в същите програми като другите участници.

Политиката на Америкнаската скаутска организация винаги се е отнасяла към членовете с проблеми, доколкото е възможно, по същия начин като към останалите, но местните съвети могат да осигурят допълнителни условия ако това е нужно. Скаути с постоянни ментални или физически проблеми могат да изберат алтернативни баджове за заслуги /in lieu/ ако въпросният бадж не съответства за  тяхното състояние и поради  тази причина е невъзможно да се изпълнят изискванията за неговото получаване.

Това заместване трябва да осигури „сходен учебен опит”. Цялостните напътствия и обяснения са достъпни чрез местните съвети в Application for Alternative Eagle Scout Rank Merit Badges, No. 512-730. Местните съвети трябва да одобрят формулярите. Скаут, идентифициран като такъв, с увреждания може да се нуждае от промяна на статуса си като  начинаещ, второкласен и първокласен. Процедурите са описани в Секция 10 на наръчника за напредване 33088. Ясна представа за това какви документи са необходими, за да може  скаутът да изпълни изискванията и  да бъде приет като такъв с увреждане може да получите от Individual Scout Achievement Plan (ISAP) /форматът, който се препоръчва в наръчника Scouting With You With Disabilities/.

Целта на тази политика е приобщаване, доколкото е възможно, на  младежите с увреждания към основната група.  Съвети с практическа насоченост се представят на лидерите, като подходи и методи, които могат да използват. Така например младеж в инвалидна количка, който може да отговори  на изискванията да извърви пътя до туристическа локация в общността му, има право да получи специална помощ или допълнително време. По този начин лидерите помагат на младежите с увреждания  в усилията им да напреднат. Лидерът на групата играе ключова роля в това начинание.

Местните съвети на организацията са създали отношения на сътрудничество с агенции, училищни окръзи и други организации в помощ на хората с увреждания. Много от тези организации имат дял в развиването на литературните умения, аудиовизуалните помощи, както и  брайловия тип медии за скаутите с проблеми и техните лидери.

Всяка година  се представя националната Woods Services Award на възрастни скаути, които са оказали изключителна помощ, а също и наставничество в  полето на скаутстването за младежи с увреждания /връчвано от Горските служби  в Лангхорн, Пенсилвания/. Woods Services Award  е най-висшето признание  в тази област. The Torch of Gold Award е достъпна  чрез местните съвети.

Други национални проекти за подкрепа включват материали свързани с  хора с увреждания или имащи специални нужди в Националното училище за къмпинг, Колежа към Комисариата за научни програми, както и публикации към Guide to Working With Scouts With Special Needs and DisABILITIES, No. 510-071, и Scouting for Youth with Disabilities Manual,  No. 34059. Всяко лято в Тренировъчния център Филмонт се предлага едноседмичен  тренировъчен курс за хора, работещи с младежи с увреждания.

 

През август 1977 г., в програмата на Националното Скаутско  джамборе в Държавния парк Морейн, Пенсилвания е учредена Пътека за осведоменост. Участие вземат  повече от 5000 Скаути. През юли 1981 г.,  disAbilities Awareness Challenge (DAC) се предлага като събитие шест пъти на национално Скаутско  джамборе във Форт А.П. Хил, Вирджиния.  През 2010 ДАК  нарасна до 17 събития  на джамборе, като има  повече от 15 300 посещения, средно в шест-седем събития,събрали общо 99 450 скаути. От 1977 г., много местни съвети създадоха свои собствени програми,  в които хора без здравословни проблеми се срещат с хора с увреждания и се запознават с многобройните предизвикателства, пред които са изправени те. Някои местни съвети  провеждат  джамборета включващи  къмпинг и дейности навън за младежи с увреждания.

 

Може да се предложат и услугите на владеещи  жестомимичен език за всички скаути със слухови проблеми.

 

Изискванията и брошурите за Баджа за заслуги за осведоменост за увреждания /Disabilities Awareness merit badge/  са създадени да помагат хиляди от американските младежи да развият позитивна нагласа към  хора с увреждания и специални нужди. Тази нагласа се базира на обучение и  лично участие на хора с увреждания , създавайки основите на приемане, интегриране и нормализиране. Учебният опит осигурен  от работата по Баджа за заслуги за осведоменост за увреждания помага да се изградят промени в отношението на младите американци , тъй като те придобиват  нови умения и споделят своите познания с приятели.

 

Световната организация и световното скаутско бюро са публикували Напътствие за скаутство при хора с увреждания, който включва общи насоки.

 

Допълнителна информация и списък с литература и други помощи са достъпни чрез Програмата за въздействие към департамента на Бой скаутите в Америка, 1325 West Walnut Hill Lane, P.O. Box 152079, Irving, TX 75015-2079.

 

 

Превод:
Добрин Добрев
Редакция:

Александър Велков, Радостина Благоева

Източник:

www.scouting.org