ТСО Люлин: ПОКАНА

Управителният съвет на ТСО „ЛЮЛИН“ при РСО София Ви кани да присъствате на Общо събрание, придружено е частичен избор на Председател на УС при условията на т. 7 от чл. 13 и § 1 от ДЗР на Устава на ССБ, на което ще се отчете дейността на ТСО през 2015 г. и първата половина на 2016 г.

Общото събрание на ТСО „ЛЮЛИН“ ще се проведе на 22 ОКТОМВРИ, събота от 10.00 ч. в залата на клуба на РСО София, намираща се на партерния етаж на бл. 1 от Комплекса на • слепите, бул. „Европа“ № 138, София 1360, при следния дневен ред :

1. Отчетен доклад за дейността на ТСО ;

2. Протокол за извършена проверка от Регионалния контролен съвет;

3. Избор на Председател на ТСО при условията на т.7 на чл. 13 и § 1 от ДЗР от Устава на ССБ;

4. Разисквания относно дейността на ТСО през ИЗМИНАЛИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД;

5. Приемане на Програма за дейността на ТСО за следващия отчетен период.

При липса па кворум от 50% от членовете на ТСО плюс 1 в 10.00 ч„ началото на събранието ще се отложи с 1 час и ще бъде открито в 11.00 ч. на същата дата и същото място!

УПРABИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ТСО „ЛЮЛИН"