Целева помощ за придружител

Кой има право на помощта по Чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ?

Лицата с увредено зрение и с над 90 на сто намалена
работоспособност, които се нуждаят от чужда помощ (в т. ч. лицатаот 7 до 18 годишна възраст).

За какво е предназначена помощта?

За придружаване на хора със зрителни увреждания при посещенията им в държавни, общински,
здравни, образователни и други институции.

В какъв размер е помощта?

Помощта е в размер на 50 лв. годишно за придружаване до обекти и институции в рамките на 10 часа. Ставката за 1 час за придружаващото лице е 5 лв.

Откъде можете да получите тази помощ, ако отговаряте на критериите?

Помощта на осн. Чл. 52 от Правилника за прилагане на ЗИХУ се изплаща от Агенцията за хората с
увреждания чрез териториалните структури на Съюза на слепите.

Какви са стъпките, които трябва да направите за да получите помощта?

1.Целевата помощ се отпуска на нуждаещият се от придружител след подаване на молба - декларация по образец в Териториалната съюзна организация (ТСО). В случай че ползвателят е лице от 7 до 18 годишна възраст молбата се подава, а впоследствие целевата помощ се изплаща на неговия законен представител. ССБ поема ангажимента да уведомява своите членове за срока за подаване на молбите.

2. Въз основа на молбата-декларация се издава служебна бележка на името на ползвателя или на лицето, което го представлява. При посещението до определен обект длъжностното лице към което се обръщате  удостоверява с подпис и печат извършената услуга.

3. Заверената служебна бележка се представя в Териториалната съюзна организация.

4. Съюзът на слепите уведомява своите членове за сроковете, в които могат да получат помощта.