Молба за членство в Съюза на слепите
Н А Р Е Д Б А за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител_Приложения
Наредба за реда и условията за изплащане на целева помощ за придружител
Наредба за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ
Наредба за стопанисване, управление, ползване и продажба на жилищата и общежитията, собственост на ССБ_Приложения
Наредба за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учащи се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ
Наредба за предоставяне на помощни технически средства и подпомагане на членове на ССБ, учащи се във висши учебни заведения, колежи и специалисти с висше образование, работещи извън системата на ССБ_Приложения
Наредба за дейността на контролните органи на ССБ РЕЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази наредба урежда дейността на Контролният съвет и Регионалните контролни съвети на ССБ и взаимоотношенията между тях, с цел създаване по-добра и ефективна организация и
Наредба за реда и условията за свикване на Общото събрание на ТСО иРегионалното събрание на пълномощниците_Приложения
Наредба за създаване, реорганизиране и прекратяване на дейността на ТСО
Наредба за устройството и дейността на фонобиблиотеките
Наредба за членство в Съюза на слепите в България
Нредба за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТСО...
Правилник за достъп и ред за ползване на информация за дейността на ССБ
Правилник за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ
Правилник за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ_Приложения
Устав на съюз на слепите в България