Петков: Още облекчаваме обслужването на потребители на услуги за социално подпомагане

Социалният министър Бисер Петков съобщи пред журналисти в МС, че допълнително ще

бъде облекчено административното обслужване на потребителите на услуги на

Агенцията за социално подпомагане /АСП/, която е ангажирана с хората в

неравностойно положение.

 

Вчера е имало работно заседание по инициатива и под ръководството на

вицепремиера Томислав Дончев с участието на министъра на финансите, където са

били набелязани съответните мерки, предаде БТА.

 

След предприетите вече действия за отпадане на представянето на документи на

хартиен носител, които могат да бъдат набавени от други администрации, анализът

показва, че за заявяване и ползване на услуги от хора с увреждания, свързани с

изплащане на интеграционни добавки, се изисква представяне на копие от експертно

решение на ТЕЛК/НЕЛК, коментира министърът. Затова след това заседание е взето

решение, със съдействието на Държавната агенция "Електронно управление" и на

Националната експертна лекарска комисия, да бъде осигурен достъп до регистъра на

НЕЛК, където са регистрирани всички решения на ТЕЛК, издадени след 2014 г., до

средата за междурегистров обмен RegiX, като това трябва да стане в рамките на

един месец. Това ще позволи достъп на Агенцията за социално подпомагане и на

други администрации, които се нуждаят от удостоверяване на това дали даден човек

има издадено валидно решение на ТЕЛК, да получават информацията по служебен път.

 

 

ado.vbg.slave(9);

if(typeof adoceanvbbgzelmnlonst=='function'){adoceanvbbgzelmnlonst();}

АСП ще разпореди на териториалните си структури да не се изисква при

кандидатстване за винетен стикер копие от валидна застраховка "Гражданска

отговорност", като справките ще се правят в публичния регистър на Комисията за

финансов надзор, каза министърът. Съвместно с НАП се предприемат действия за

присъединяване към средата за междурегистров обмен на информация от персоналния

регистър на осигурените в НАП, за да може да се удостоверява осигурителният

статус на хората. Това означава, че при услугите, при които се изисква доходен

критерий, и за които сега заявителят трябва да представя служебна бележка от

работодателя, проверката за доходите също ще става по служебен път. По този

начин допълнително ще облекчим потребителите на услуги на АСП, които са уязвими

групи от населението, социалнослаби и хора с увреждания, коментира министърът.

 

В отговор на въпрос за последни данни на Евростат, според които 30 на сто от

българите живеят в риск от бедност, социалният министърът каза, че рискът от

бедност е голям както сред децата, така и сред възрастното население, затова

политиките на министерството и на правителството са насочени към намаляването му

и социалното включване на тези групи хора.

 

Източник:
"24 часа"