Учени: Усвояването на чужд език от незрящи е по-трудно

Лингвист от университета RUDN предположи, че зрителното увреждане може да повлияе на възприемането на непознати звуци, особено при изучаване на чужд език. Хората със зрителни увреждания изпитват повече трудности при усвояване на непознат за тях език поради неспособността им да получават визуални сигнали. 

   Проведеният експеримент показал, че липсата на достъп до визуални символи възпрепятства обучението. Резултатите са публикувани в списание Medical Hypotheses.

 

В традиционния смисъл разпознаваемостта на речта се свързва предимно със слуха. Визуалният канал обаче е също толкова важен - когато човек наблюдава събеседниците си той анализира стойката, жестовете и изражението на лицата им.  . В допълнение, визуалната информация помага на хората да осмислят дълги и концептуално сложни съобщения и позволява на хората с увреден слух да общуват и да се разбират помежду си в шумна среда. Според някои проучвания, ако по време на разговор е наличен само слуховият канал - например при хора със зрителни увреждания или при разговор по телефона - точността на обменената информация намалява.

  Други учени смятат, че визуалните сигнали не са задължителна предпоставка за възприемане на речта и хората със зрителни увреждания могат да оперират достатъчно точно  с информацията, тъй като са развили слуха си. Това може да се обясни с факта, че те отдавна използват този канал като основен източник и следователно могат да анализират информацията по-задълбочено. Например, да оценят интонацията на събеседника, да обръщат внимание върху паузите в речта, честотата на дишането. 

  Млад учен от RUDN, Георгиос Георгиу, е изследвал значението на зрителното увреждане при изучаването на чужд език. 

Досега учените са се концентрирали върху това как човек реагира на познати звуци (т.е. тези, които се срещат на родния му език), докато звуците, открити в чуждата реч, могат да бъдат по-трудни за възприемане поради влиянието на майчиния език. Георгиу провел експеримент, при който се изследвала реакцията към непознати звуци от хора, изучаващи втори език. Субектите са преминали тестове за различаване и разпознаване на звуци, записани от носители на език, който не са владеели и са били разпределени в групи според сходството със звуците, които са им били познати. Ученият сравнява също и произношението на обучаващите се с произношението на владеещите езика като майчин. Пример за звук, който руснаците трудно възприемат, е предлогът „the“ от английския език. Произношението му често се обяснява с артикулация - позицията на езика и устните спрямо зъбите, ширината на отвора на устата и т.н.

Според резултатите от експеримента Георгиу направил заключение, че някои видове звуци на чужд език са по-трудни за хората с увредено зрение, отколкото за обучаващи се с нормално зрение. Това е най-забележимо за два или повече чужди звука, които са сходни по звучене. Той твърди, че за хората със зрителни увреждания е по-трудно да развиват стабилни умствени представи за чужди речеви звуци или да запазват гъвкавост при възприемане на нестандартна реч единствено чрез слухова и кинестетична обратна връзка. В същото време зрящите хора биха имали повече възможности да направят това, защото разполагат с достъп до визуални сигнали.

"Хората с увредено зрение вероятно биха възприемали по-лошо речта, особено в контексти, където се изисква гъвкавост - например шумна среда, акцент и т.н. Това е така, защото възприемането на речта ще функционира по мономодален път, което не позволява извличане на информацията от повечето акустични инварианти, открити в действителните движения на гласния тракт. Въпреки че има доказателства срещу тази хипотеза, в голяма част от по-ранните разработки не са взети предвид някои от факторите, които биха могли да повлияят на възприемането на речта, а изследвания върху възприемчивостта на зрително затруднени при изучаване на втори език почти не са правени.", обяснява Георгиос Георгиу, изследовател, нв катедрата по обща и руска лингвистика, Филологически факултет, RUDN.

  Тази хипотеза е в съответствие с друго, по-ранно изследване, според което френско-говорещите незрящи в Канада възпроизвеждат местните гласни с намален акустичен контраст и фонетичните различия в речта се появяват по-късно при деца със зрителни увреждания, отколкото при деца с нормално зрение.

 

Превод:

Александър Велков

 

Дата на публикация:

6 октомври 2020 г.

 

Източник:

https://medicalxpress.com/news/2020-10-foreign-language-harder-visually-impaired.html