ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РО СОФИЯ - 17 ноември 2020 г.

Уважаеми членове на РО София!

С настоящото писмо Ви каним да присъствате на отчетно - изборно събрание

на пълномощниците на РО София, което ще се състои на 17 ноември 2020 г.

(вторник) от 9.30 ч. в Залата на Читалище „Природа и наука” на ул. „Цар

Самуил” № 86 в гр. София (близо до Клуба на РО София и Женския пазар).

 

  Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад за дейността на РО София за периода

01.01.2016-30.09.2020 г.

2. Приемане на финансов отчет за дейността на РО София за периода

01.01.2016-30.09.2020 г.

3. Отчет за дейността на контролния съвет на РО София за периода

2015-2020 г.

4. Приемане на проектопрограма за периода 2020-2025 г.

5. Избор на председател на РО София

6. Избор на управителен съвет на РО София

7. Избор на пълномощници на Националното общо събрание на пълномощниците

8. Избор на резервни пълномощници за Националното общо събрание на

пълномощниците.

9. Разни

 

 

 

С уважение:Недялко Димов

/ вр.и.д. председател на РО София/