Ползвате ли Facebook?

Статистика

Статистическа информация за членовете на Регионална организация на ССБ-София към 31.12.2012 г.

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
А. численост на организацията, степен на увреждане и движение на членовете
1.  Брой на съюзните членове отчетени към 31 декември на предходната година - 1743   
2. Брой на новоприетите членове - 53   
а/ незрящи с намалена работоспособност над 90% - 24   
б/ незрящи с намалена работоспособност 71 – 90% - 29
в/ зрящи   
3. Движение  на членовете  през отчетната година   
3.1.  Преминали от:   
а/ други ТСО в състава на РСО - 21
б/ други РСО - 13
3.2.  Преминали в  :   
а/ други ТСО в състава на РСО - 21
б/ други РСО - 1
3.3. Отпаднали членове на ССБ през годината - 213
а/ прекратили членството си в ССБ - 118
б/ починали - 95
4. Общ' брой на съюзните членове за отчетната година    - 1595
а/ незрящи с намалена работоспособност над 90% - 1200
б/ незрящи с намалена работоспособност 71 – 90% - 392
в/ сляпо-глухи членове - 25   
г/ с други съпътстващи заболявания 282   
д/ зрящи - 3
5. Брой на семействата в които и двамата съпрузи са съюзни членове – 46
Б. състав на членовете на организацията
1.Пол                            
мъже - 694        в т.ч. зрящи членове - 1
жени - 901         в т.ч. зрящи членове - 2
2. Възраст             
до 30 години - 127   
от 30 до 60 години – 542   в т.ч. зрящи членове-1
над 60 години – 926           в т.ч. зрящи членове – 2
В. образование       
1. С начално образование - 39   
мъже - 15
жени - 24   
2. С основно образование - 502   
мъже - 220
жени - 282       
3. Със средно образование - 730   
мъже - 307   
жени - 423   
4. с полувисше образование /колеж/ - 63
мъже - 24   
жени - 39       
5. с висше образование - 261   
мъже – 128        в т.ч. зрящи членове - 1
жени – 133         в т.ч. зрящи членове – 2
Г. брой на териториалните организации в рсо и на членуващите в тях /попълва се само в РСО/
1.Младост – 307
2.Съединение – 397
3.Надежда – 151
4.Възраждане – 263
5.Люлин – 277
6.Перник – 150
7.Самоков - 50
   
ОБЩО ЧЛЕНУВАЩИ В РСО – 1595

II. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
1. Извършени проверки   
а/ на РУС - 1
б/ на УС на ТСО – 7

III. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
А. РАБОТЕЩИ В СЪЮЗНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
1. До 30 години – 1   ЖЕНИ - 1
2. От 30 до 60 години – 23  МЪЖЕ – 9     ЖЕНИ - 14        ¦   
3. Над 60 години           
4. Общо – 24   МЪЖЕ – 9    ЖЕНИ - 15
в т.ч. зрящи           
Б. РАБОТЕЩИ В ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ ЗВЕНА НА СЪЮЗА И МЕРОПРИЯТИЯТА МУ
ВЪЗРАСТ    ОБЩ брой    МЪЖЕ    ЖЕНИ
1. До 30 години        
2. От 30 до 60 години – 6   ЖЕНИ - 6       
3. Над 60 години – 2    МЪЖЕ - 2   
4. Общо – 8   МЪЖЕ – 2    ЖЕНИ - 6
в т.ч. зрящи           
В. РАБОТЕЩИ ИЗВЪН СИСТЕМАТА НА ССБ       
1. До 30 години  - 3  МЪЖЕ – 2     ЖЕНИ - 1
2. От 30 до 60 години – 86     МЪЖЕ - 33     ЖЕНИ - 54           
3. Над 60 години – 5    МЪЖЕ – 3    ЖЕНИ - 2
4. Общо – 95      МЪЖЕ – 38      ЖЕНИ - 57
в т.ч. зрящи           
Г. ОБЩО РАБОТЕЩИ /от А до В/
1. До 30 години – 4      МЪЖЕ – 2     ЖЕНИ - 2
2. От 30 до 60 години – 116     МЪЖЕ – 42      ЖЕНИ - 74
3. Над 60 години – 7     МЪЖЕ – 5    ЖЕНИ - 2
4. Общо -127      МЪЖЕ – 49     ЖЕНИ - 78
в т.ч. Зрящи         МЪЖЕ – 1     ЖЕНИ - 1   
6. Работещи слепи с други съпътстващи заболявания - 1       
в т.ч.           
до 30 години           
от 30 до 60 години           
над 60 години – 1   МЪЖЕ - 1   


IV. СОЦИАЛНО-БИТОВА ДЕЙНОСТ
1 Настанени членове в съюзните общежития - 86
2. Почивали през годината съюзни членове: 157   
а/ в съюзни почивни станции - 133
б/ в санаториуми и др. - 24
3. Получили парична помощ от ССБ - 93
4. Натурално подпомогнати     - 939
5. Включени в социален патронаж    - 21
6. Настанени в специализирани домове - 41
7. Брой на самотните членове на ССБ - 252


V. РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ,   
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ   
1. Преминали курс на обучение в НЦРС Пловдив - 4
2.   Обслужени   в   центровете   за   социална рехабилитация - 103
3. Владеещи брайлово писмо - 182   
4. Владеещи чужди езици - 75
5. С компютърни умения - 267
6. Учащи се – общо - 127
в т.ч. в средни учебни заведения - 14
в колежи - 8   
във висши учебни заведения - 105   
7. Брой на ползващите говорящи книги    и   
списания - 63


VI. КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ
1.  Общ брой съюзни членове включени в художествената самодейност - 36
2. Изнесени концерти и представления - 19


VII. СПОРТНА ДЕЙНОСТ   
1. Общ брой на активно спортуващите, обхванати в спортните секции   
а/ голбал - 11
б/ шахмат - 18
в/ атлетика - 2
г/ спортен риболов - 17
д/ плуване   
е/ канадска борба - 2
ж/ туризъм
з/ други табла - 17   
2.Брой на проведените състезания    - 18
- участници - 62
3. Брой проведени излети и походи - 16
- участници - 469
4. Участия в международни състезания - 3
а/ брой участия - 3   
б/ брой участници - 14
в/ брой класира ли се в призовата тройка - 2