От 14.02.2022г., Агенция за хората с увреждания, обяви конкурс за финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 

На основание чл. 46 от Закона за хората с увреждания, Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания /АХУ/ утвърждава Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Същата се изпълнява от АХУ.

 

Програмата има за цел осигуряване на заетост на хора с увреждания чрез започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

 

-  Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

 

-  Да нямат учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.

 

-  Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

 

Размерът на исканото финансиране за едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

 

Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две

 

групи:

 

-  първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;

 

-  към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива. Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

 

Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

 

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.46, от Закона за хората с увреждания.

 

С финансирането на проекти в областта на пълноправното включване на хората с увреждания се цели осигуряване на заетост на такива хора, с оглед преодоляване на социалната им изолация, пълноправното им включване в обществото и създаване на предпоставки за независим и достоен живот.

 

В тази връзка Ви информираме, че на 14.02.2022г., Агенция за хората с увреждания, обяви конкурс за финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 

Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията

 

https://ahu.mlsp.government.bg/

 

в рубрика «Проекти/програми».

 

Лицата, които проявяват интерес могат да се свържат с нас за допълнителна информация и на тел: 02/931 80 95.