За електронната база данни и работата на РО София

 

 

 

 

 

Разбираме желанието за критика, от градивна критика винаги има нужда, който не работи, той не греши, особено когато се опитва да надгражда и да промени нещата в положителна посока и на качествено ново ниво.

 

В случая, обаче, става дума за явно непознаване на вътрешносъюзните правила, които добри или лоши са правила, могат да бъдат променени, ако има такова желание от членовете или от ръководството.

 

В личния картон, одобрен като образец от Централно управление в т. 5 фигурира именно лична карта. Във всички ТЕЛК решения от десетки години също е отразена личната карта с № и дата на издаване, така че тази информация съществува и съответно при представяне на ТЕЛК-решение в ССБ има такава информация. Личните карти на хората в трудоспособна възраст в страната се подменят в 10 годишен срок и при промяна на постоянния адрес, така че тази информация се актуализира с оглед спазване на териториалния принцип за членство в ССБ. При пътуване, екскурзии и др. също е необходима и се ползва, за да не се налага всеки път да се губи ненужно много време по телефона за набирането й.

 

Във всички ТО на РО София детайлизираната  информация  за всеки един член е актуализирана и оперативно се актуализира от повече от 7-8 години и няма никакви проблеми с това с оглед оперативната необходимост. Така, уважаеми г-н Велков, това навсякъде е направено и за толкова години, никой не е видял проблем, освен Вас. В ТО „София –Запад” през годините имаше смяна на председателите и преди избирането на Красимир Залев информацията не бе нито попълнена в необходимата пълнота, нито въведена в електронната система, вероятно поради липса на умения за работа с компютър от страна на предишни председатели и сътрудници. Поздравяваме Красимир Залев, че полага всички усилия за качествена работа като председател по всички направления и се отнася с високо чувство на отговорност и мотивация в това отношение.

 

Ние работим отговорно и мотивирано, въпреки че ръководството на ССБ и послушните му приближени се опитват да саботират всяка наша стъпка и ще продължават да го правят. Ние ще отделим внимание на конструктивната критика, за която предварително благодарим, а неоснователната не заслужава да й посвещаваме нито време, нито нерви, ще насочим основното си внимание към наистина полезните и стойностни неща в нашата работа.

 

Изготвил:

 

Даниела Дамянова, Зам. Председател на РО София