Първо заседание на РУС за 2023 г.

Уважаеми членове на РО София,
На 10.01.2023 г. от 13.00 ч. Районният управителен съвет ще проведе първото си заседание за тази календарна година при следния дневен ред:
1. Запознаване с резултата от гласуването по имейл на Протокол №11 / 17.11.22 г. от предходното заседание на РУС, което е и последно за 2022 г.
2. Обсъждане и приемане на отчет за четвърто тримесечие на 2022 година- финансов и организационен.
3. Обсъждане и приемане на годишен отчет за 2022 година - финансов и организационен.
4. Обсъждане на бюджет за 2023 година
-средствата от дарения и други приходоизточници да бъдат в отделно перо или сметка на разположение на РУС, съобразно волята на дарителите.
-искане до председателя и до главния счетоводител на ССБ за възстановяване и предоставяне на сумата от 12 000 лв. дарена ни от ФАНТАСТИКО, която сума да
не бъде отново включвана по различните пера от бюджета за 2023 г.
- Остатъкът от бюджета да не бъде допълван до размера на одобрения за 2023 година, а да се поиска разходването му да става отделно. Например за ремонтни
дейности, които бяха планувани за 2022 г.
5. Разработване на проекти за задоволяване на специфични потребности на съюзните членове. Обсъждане на варианти за начина на разработване и кандидатстване.
6. Гласуване на награден фонд за състезание по плетачество.
7. Прекратяване на членството на Златко Хранов
8. Разни:
- Информация от Красимир Залев за проведена среща с общинска администрация Люлин във връзка с постъпил сигнал от сем. Димитрови, касаещ достъпността и
насрочване на нова такава по същия казус.
- Румяна Димитрова представя отчет за посещенията на театрални постановки за 2022 год.
- възлагане на член на РУС да проучи и договори рехабилитационни бази в страната, чрез които можем да организираме престой, за който ДСП възстановява направените
разходи.
- УС на ССБ да разпореди писмено на управителите на Рехбазите на ССБ, списъците за почивните смени да бъдат изготвяни в РО, а не както досега от различни
сдружения и териториални организации, чийто членове членуват в РО. Целта е да се избегне деленето на хората по различни признаци.
- Маньо Алексиев информира за резултата от водените разговори и решението на УС за предоставянето на офис в сградата на ПП „Успех“ за работно място на
членове на РО София.
Заседанието ще се излъчва онлайн през платформата Zoom. Ако желаете да проследите в реално време как ще протече работата на членовете на Управителния съвет
на РО, ще можете да се присъедините, ако последвате линка по-долу:
Topic: Първо заседание на РУС за 2023 г.
Time: Jan 10, 2023 01:00 PM Sofia
Join Zoom Meeting
US02WEB.ZOOM.US
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars
across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...
l