Отчетно годишно събрание на СКИ "Пираните"

ПОКАНА
Управителният съвет на Спортен клуб за интеграция - "Пираните”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Чл.13 /1/ от устава на СКИ „Пираните”, свиква:Общо редовно
годишно отчетно събрание и извънредно изборно общо събрание на22.04.2023г. от 10.00 часа в клуба до метростанция „Вардар” с адрес: София, пк:1309, жк „Илинден”,
ул. „Найчо Цанов”, блок №64 с
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Отчет на УС за дейността на клуба през 2022г.
2. Отчет на Контролния съвет - констативен протокол.
3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2023г.
4. Изказвания, предложения и допълнения.
5. Извънреден избор на Председател на СКИ „ПИРАНИТЕ“ , за периода до провеждане на редовно Отчетно-изборно събрание.
6. Избор за броя членове на УС на „СКИ Пираните”.
7. Попълване на състава на КС на „СКИ Пираните”.
8. Други.
София 21.03.2023г.                                От УС на СКИ „Пираните”